Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Voorstraat 410

3311 CX Dordrecht

Telefoonnummer: 078 737 0382

E-mailadres: info@4yourgames.nl

KvK-nummer: 61493813

Btw-identificatienummer: NL854365849B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  • e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • f. voor losse kranten en tijdschriften;
  • g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

General Terms and Conditions

These General Terms and Conditions of the Dutch Home Shopping Organization were developed in consultation with the Consumers' Association in the framework of the Coordination Group for Self-Regulation (CZ) of the Social and Economic Council and enter into force on January 1, 2012.

Table of contents:

Article 1 - Definitions

Article 2 - Identity of the entrepreneur

Article 3 - Applicability

Article 4 - The offer

Article 5 - The agreement

Article 6 - Right of withdrawal

Article 7 - Costs in case of withdrawal

Article 8 - Exclusion of the right of withdrawal

Article 9 - The price

Article 10 - Conformity and warranty

Article 11 - Delivery and performance

Article 12 - Long-term transactions: duration, termination and extension

Article 13 - Payment

Article 14 - Complaint procedure

Article 15 - Disputes

Article 16 - Additional or deviating provisions

 

Article 1 - Definitions

In these conditions, the following terms shall have the following meanings:

 1. Consideration period: the period within which the consumer may exercise his right of withdrawal;
 2. Consumer: the natural person who does not act in the course of a profession or business and enters into an agreement at a distance with the entrepreneur;
 3. Day: calendar day;
 4. Long-term transaction: an agreement at a distance for a series of products and/or services, the delivery and/or collection obligation of which is spread over time;
 5. Durable data carrier: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information that is personally addressed to him in such a way that future consultation and unaltered reproduction of the stored information is possible.
 6. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to withdraw from the agreement at a distance within the consideration period;
 7. Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and/or services to consumers at a distance;
 8. Agreement at a distance: an agreement whereby, in the context of a system for the sale of products and/or services at a distance organized by the entrepreneur, up to and including the conclusion of the agreement, only one or more techniques for communication at a distance are used;
 9. Communication technique at a distance: means that can be used to conclude an agreement without the consumer and entrepreneur being physically present in the same room.

  Article 2 - Identity of the entrepreneur

  Voorstraat 410

  3311 CX Dordrecht

  Telephone number: 078 737 0382

  E-mail address: info@4yourgames.nl

  Chamber of Commerce registration number: 61493813

  Tax identification number: NL854365849B01

  Article 3 - Applicability

  1. These general terms and conditions apply to any offer from the entrepreneur and to any agreement concluded at a distance between entrepreneur and consumer.
  2. Before the agreement at a distance is concluded, the text of these general terms and conditions is made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the agreement at a distance is concluded, it will be indicated that the general terms and conditions are available at the entrepreneur's premises and that they will be sent to the consumer free of charge upon request.
  3. If the agreement at a distance is concluded electronically, in deviation from the previous paragraph and before the agreement at a distance is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to the consumer electronically in such a way that the consumer can store it on a durable data carrier in a simple way. If this is not reasonably possible, before the agreement at a distance is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be consulted electronically and that they will be sent to the consumer free of charge upon request, either electronically or in another way.
  4. In the event that, in addition to these general terms and conditions, specific product or service terms and conditions are also applicable, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and the consumer can always rely on the applicable provision that is most favorable to him in the event of conflicting general terms and conditions.

  Article 4 - The offer

  1. If an offer has a limited validity period or is subject to conditions, this is explicitly stated in the offer.
  2. The offer contains a complete and accurate description of the offered products and/or services. The description is sufficiently detailed to allow a good assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the offered products and/or services. Obvious errors or obvious mistakes in the offer do not bind the entrepreneur.
  3. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer. This concerns in particular:
   • the price including taxes;
   • any delivery costs;
   • how the agreement will be concluded and what actions are required for this;
   • whether the right of withdrawal applies or not;
   • the method of payment, delivery and performance of the agreement;
   • the deadline for acceptance of the offer, or the deadline within which the entrepreneur guarantees the price;
   • the amount of the charge for communication at a distance if the costs of using the technique for communication at a distance are calculated on a basis other than the regular basic rate for the communication medium used;
   • whether the agreement is archived after its conclusion, and if so how it can be consulted by the consumer;
   • how the consumer, before concluding the agreement, can check and, if desired, correct the data provided by him in the context of the agreement;
   • any other languages in which, in addition to Dutch, the agreement can be concluded;
   • the codes of conduct to which the entrepreneur is subject and how the consumer can consult these codes of conduct electronically; and
   • the minimum duration of the distance contract in the event of a long-term transaction.

  Article 5 - The agreement

  1. The agreement is, subject to the provisions of paragraph 4, concluded at the moment of acceptance by the consumer of the offer and the fulfillment of the conditions set out therein.
  2. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur confirms the receipt of the acceptance of the offer electronically without delay. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer can terminate the agreement.
  3. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur takes appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transmission of data and ensures a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.
  4. The entrepreneur can, within the legal framework, inform himself whether the consumer can meet his payment obligations, as well as of all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance agreement. If the entrepreneur has good grounds on the basis of this research not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request for a reason or to attach special conditions to the execution.
  5. The entrepreneur will send the following information to the consumer, in writing or in such a way that the consumer can store it in a durable manner on a durable data carrier:
   • a. the address of the establishment of the entrepreneur where the consumer can go with complaints;
   • b. the conditions under which and the way in which the consumer can use the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
   • c. information about guarantees and existing after-sales service;
   • d. the data listed in Article 4 paragraph 3 of these conditions, unless the entrepreneur has already provided this information to the consumer before the performance of the agreement;
   • e. the requirements for termination of the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is of indefinite duration.
  6. In the event of a long-term transaction, the provision in the previous paragraph applies only to the first delivery.

  Article 6 - Right of withdrawal

  1. When purchasing products, the consumer has the option to terminate the agreement without giving reasons within 14 days. This reflection period starts on the day after receipt of the product by the consumer or a previously appointed and to the entrepreneur known representative by the consumer.
  2. During the reflection period, the consumer will carefully handle the product and packaging. He will only unpack or use the product to the extent that is necessary to be able to assess whether he wishes to keep the product. If he exercises his right of withdrawal, he will return the product with all delivered accessories and, if reasonably possible, in the original state and packaging to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

  Article 7 - Costs in case of withdrawal

  1. If the consumer exercises his right of withdrawal, the costs of return shipping will be borne by the consumer.
  2. If the consumer has paid an amount, the entrepreneur will refund this amount as soon as possible, but no later than within 30 days of the return or withdrawal.

  Article 8 - Exclusion of the right of withdrawal

  1. The entrepreneur may exclude the right of withdrawal of the consumer to the extent provided in paragraphs 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal applies only if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, at least in good time before the conclusion of the agreement.
  2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
   • a. that are made by the entrepreneur according to the specifications of the consumer;
   • b. that are clearly personal in nature;
   • c. that cannot be returned by their nature;
   • d. that can quickly spoil or age;
   • e. whose price is subject to fluctuations on the financial market over which the entrepreneur has no influence;
   • f. for newspapers and magazines;
   • g. for audio and video recordings and computer software whose seal has been broken by the consumer.
  3. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:
   • a. concerning accommodation, transport, catering or leisure activities to be performed on a specific date or during a specific period;
   • b. of which the delivery has started with the express consent of the consumer before the reflection period has expired;
   • c. concerning betting and lotteries.

  Article 9 - The price

  1. During the validity period stated in the offer, the prices of the offered products and/or services will not be increased, except for price changes due to changes in VAT rates.
  2. In deviation from the previous paragraph, the entrepreneur may offer products or services whose prices are linked to fluctuations on the financial market and over which the entrepreneur has no influence, with variable prices. This binding to fluctuations and the fact that any prices mentioned are estimates are stated in the offer.
  3. Price increases within 3 months of the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of legal regulations or provisions.
  4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if the entrepreneur has stipulated this and:
   • a. they are the result of legal regulations or provisions; or
   • b. the consumer has the right to terminate the agreement with effect from the day on which the price increase takes effect.
  5. The prices stated in the offer of products or services are inclusive of VAT.

  Article 10 - Conformity and warranty

  1. The entrepreneur warrants that the products and/or services meet the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of quality and/or usability and the applicable legal provisions and/or government regulations on the date of the conclusion of the agreement. If agreed, the entrepreneur also warrants that the product is suitable for other than normal use.
  2. A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does not affect the legal rights and claims that the consumer can assert against the entrepreneur on the basis of the agreement.

  Article 11 - Delivery and performance

  1. The entrepreneur will take the greatest possible care in receiving and in the execution of orders for products and in the assessment of requests for the provision of services.
  2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the company.
  3. Subject to the provisions in Article 4 of these general conditions, the company will execute accepted orders with due speed but no later than within 30 days unless a longer delivery period has been agreed. If delivery is delayed, or if an order cannot be fully or partially executed, the consumer will receive this information no later than 30 days after placing the order. In that case, the consumer has the right to terminate the agreement without costs and is entitled to any compensation for damage.
  4. In case of termination in accordance with the previous paragraph, the entrepreneur will refund the amount that the consumer has paid as soon as possible, but no later than within 30 days of termination.
  5. If delivery of a ordered product proves to be impossible, the entrepreneur will endeavour to make a replacement item available. At the latest upon delivery, it will be clearly and understandably stated that a replacement item is being delivered. The right of withdrawal cannot be excluded for replacement items. The costs of a possible return shipment are for the account of the entrepreneur.
  6. The risk of damage and/or loss of products rests with the entrepreneur until the time of delivery to the consumer or a previously designated and to the entrepreneur known representative, unless otherwise expressly agreed.

  Article 12 – Durable transactions: duration, termination and extension

  Termination

  1. A consumer may terminate an agreement that has been entered into for an indefinite period and that is intended to provide for the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time with due observance of the agreed termination rules and a termination period of at most one month.

  2. A consumer may terminate an agreement that has been entered into for a certain period and that is intended to provide for the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time at the end of the specified period with due observance of the agreed termination rules and a termination period of at most one month.

  3.The consumer may terminate the agreements mentioned in the previous paragraphs:

   • at any time and is not limited to termination at a specific time or during a specific period;
   • at least terminate in the same way as they were entered into;
   • always terminate with the same termination period as the entrepreneur has stipulated for himself.

  Extension

  4. An agreement that has been entered into for a specific period and that is intended to provide for the regular delivery of products (including electricity) or services, may not be tacitly extended or renewed for a specific period.

  5.In deviation from the previous paragraph, an agreement that has been entered into for a certain period and that is intended to provide for the regular delivery of newspapers, news and magazines may be tacitly extended for a certain period of up to three months, if the consumer can terminate this extended agreement at the end of the extension with a termination period of at most one month.

  6. An agreement that has been entered into for a certain period and that is intended to provide for the regular delivery of products or services, may only be tacitly extended for an indefinite period if the consumer may terminate at any time with a termination period of at most one month and a termination period of at most three months in the event the agreement is intended to provide for the regular, but less than once a month, delivery of newspapers, news and magazines.

  7. An agreement with a limited duration for the regular delivery of newspapers, news and magazines for the purpose of familiarization (trial or introductory subscription) is not tacitly continued and ends automatically at the end of the trial or introductory period.

  Duration

  8. If an agreement has a duration of more than one year, the consumer may terminate the agreement at any time after one year with a termination period of at most one month, unless reasonableness and fairness preclude termination before the end of the agreed duration.

  Article 13 – Payment

  1. Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer must be paid within 14 days of the start of the reflection period as referred to in Article 6 paragraph 1. In the case of an agreement to provide a service, this period starts after the consumer has received confirmation of the agreement.
  2. In the sale of products to consumers, a down payment of more than 50% may never be stipulated in general terms and conditions. When a down payment has been agreed, the consumer may not assert any right with regard to the performance of the relevant order or service(s) until the agreed down payment has taken place.
  3. The consumer is obliged to report any inaccuracies in provided or stated payment details to the entrepreneur without delay.
  4. In the event of default by the consumer, the entrepreneur has the right, subject to legal limitations, to charge the reasonable costs previously announced to the consumer.

  Article 14 – Complaints procedure

  1. The entrepreneur has a sufficiently well-known complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.
  2. Complaints about the execution of the agreement must be submitted to the entrepreneur within a reasonable time, fully and clearly described, after the consumer has discovered the defects.
  3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within 14 days of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will respond within 14 days with a message of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
  4. If the complaint cannot be resolved amicably, a dispute arises that is subject to the dispute settlement.

  Article 15 - Disputes

  1. Dutch law exclusively applies to agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply.

  Article 16 - Additional or deviating provisions

  Additional or deviating provisions from these general terms and conditions may not be to the detriment of the consumer and must be in writing or in such a way that the consumer can store them in an accessible way on a durable data carrier.